Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Екипът на Столичния ПИЦ по ПН обучава близо 200 училищни специалисти по Националните програми за превенция употребата на психоактивни вещества в училищна среда

Home  >>  Екипът на Столичния ПИЦ по ПН обучава близо 200 училищни специалисти по Националните програми за превенция употребата на психоактивни вещества в училищна среда

В изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците 2020-2024 г. ПИЦ по ПН – София работи по следните национални програми:

 • Национална програма за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества в прогимназия “Кодово име “Живот”.
 • Национална програма за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества в гимназия “От връстници за връстници”.

Целите на програмите е незапочването на употреба на психоактивни вещества (ПАВ) от подрастващите; предотвратяване употребата на ПАВ от млади хора и утвърждаването на здравословен начин на живот сред децата и юношите.

Екипът на Столичния ПИЦ по ПН провежда обучението на близо 200 училищни специалисти,  които ще вземат участие в прилагането на Националните програми за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда.

Провеждането на информационно-мотивационни срещи с учители, педагогически съветници и психолози е част от първия етап от дейностите по реализирането на националните програмите. Те се проведоха онлайн и включваха следните теми:

 • Статистика за употреба на наркотични вещества и техните аналози сред ученици;
 • Национална стратегия за борба с наркотиците (2020 – 2024 г.) – области на действие; основни задачи и подзадачи в областта на превенция на употребата на наркотични вещества; сътрудничеството между Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката.
 • Национална програма “Кодово име “Живот” – основни цели и дейности;
 • Национална програма “От връстници за връстници” – основни цели и дейности.

Вече стартира и провеждането на двудневното въвеждащо обучение на училищните специалисти, които ще вземат участие в реализирането на двете национални програми. То включва 8 обучителни модула в  областта на превенция на употребата на ПАВ:

 • Що е превенция? Ефективни методи в превенцията.
 • Начало на юношеската възраст (10-14г.). Рисково и асертивно поведение свързано с употребата на наркотични вещества.
 • Психоактивни вещества. Признаци и ефекти от употребата им.
 • Зависимост. Етапи на развитие на зависимостта.
 • Семейството като протективен фактор.

Обучението на училищните специалисти по националните програми преминава през следните четири етапи:

 1. Етап – информационно-мотивационна среща.
 2. Етап – двудневно въвеждащо обучение.
 3. Етап – същинско обучение по двете национални програма.
 4. Етап – реализиране на националните програми от училищните специалисти.

Дейностите по реализирането на националните програми за универсална превенция на употребата на ПАВ се извършват от специалистите на ПИЦ по ПН – София с подкрепата и сътрудничеството на:

 • Министерство на здравеопазването;
 • Министерство на образованието и науката;
 • Национален център по обществено здраве и анализи;
 • Секретариат на национален съвет по наркотични вещества;
 • Столична община.