Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Индикативна превенция за юноши и младежи, експериментиращи или употребяващи с психоактивни вещества

Home  >>  Индикативна превенция за юноши и младежи, експериментиращи или употребяващи с психоактивни вещества

Цели на програмата:

 • Помощ и подкрепа за юноши и младежи от 14 до 29 г., експериментиращи и/или употребяващи различни видове психоактини вещества (ПАВ) и в риск от развиване на зависимости (ПАВ, алкохол, хазарт);
 • Помощ и подкрепа за родители и близки на юноши и младежи, експериментиращи и/или употребяващи различни видове ПАВ и в риск от развиване на зависимости (ПАВ, алкохол, хазарт);
 • Намаляване на риска от вредната употреба и развитие на синдром на зависимост към наркотични вещества;
 • Прекратяване на употребата;
 • Превенция от рецидив при развилите зависимост в ремисия;
 • Изграждане на индивидуални и социални умения за водене на здравословен начин на живот по отношение употребата на наркотични вещества;
 • Насочване към алтернативи на поведение, осмислящо младия човек;
 • Развиване на вътрешния ресурс на младия човек;
 • Изграждане на позитивни нагласи (самооценка, самоуважение и т.н.).

Целева група

Целевата група на програмата са ученици, студенти и младежи на възраст 14 – 29 години, експериментиращи и/или употребяващи ПАВ. По-конкретно могат да се посочат:

 • Лица, които вече са експериментирали и/или употребяват ПАВ;
 • Лица, които са с поведенчески или психологически проблеми, които могат да доведат до проблемна употреба в бъдещ период;
 • Лица с повишен индивидуален риск от развиване на проблемна употреба в бъдещ период;
 • Родители, близки и партньори на лица, които употребяват и/или експериментират с ПАВ или родители на лица, които са с повишен риск в бъдеще да експериментират или употребяват ПАВ:
  • Родители и семейства  на лица до 18 години;
  • Родители и близки и партньори на лица над 18 години;
  • Зависими лица в ремисия и тяхната подкрепа и превенция от рецидив;
  • Експериментиращи или употребяващи юноши и младежи със зависими от семейната среда.

Основни задачи:

 • Достигане до целевата група (посредством сътрудничещите интуиции и организации);
 • Редуциране и овладяване на употребата;
 • Оказване на помощ и подкрепа на юноши и младежи и техни близки за разпознаване, себерефлексия и справяне с проблемно поведение;
 • Формиране на критичност към употребата на ПАВ;
 • Промотиране на здравословен начин на живот;
 • Изграждане на позитивни нагласи, умения и ценности;
 • Подобряване на отношенията с родителите и възможност за открит диалог;
 • Работа с родители и близки за подкрепа в процеса на възстановяване;
 • Работа свързана с проследяване и подкрепа след прекратяване на употребата и предотвратяване на рецидив;
 • Креативни дейности – изложби, творчески конкурси, посещение на театър, кино изложби, беседи и дискусионни групи на конкретна тематика.

Дейности и интервенции, които очертаваме в рамките на програмата са:

 • Оценка на нуждите и степента на проблема свързан с употребата на ПАВ заявена от клиента;
 • Психологическа помощ и подкрепа за постигане на здравословен начин на живот, прекратяване на употребата на психоактивни вещества, разбиране на себе си, своите ценности и приоритетите, осмисляне на собствената реализация, справяне с проблемното поведение, преодоляване на вътрешни конфликти;
 • При необходимост и заявено желание от страна на клиента се привличат за работа родители, близки, партньори;
 • При необходимост клиентите ще бъдат насочвани и консултирани от лекар-психиатър;
 • При необходимост се осъществяват уринни тестове за наличие на ПАВ;
 • Индивидуална психологическа помощ и проследяване на устойчивостта на промяната след прекратяване на употребата на ПАВ;
 • Групова работа за превенция на рецидив при употреба на ПАВ и/или връщане към стари модели на зависимо поведение:
  • Групова работа с юноши (под 18 г.) с прекратена употреба на ПАВ;
  • Групова работа с младежи (над 18 г.) в ремисия ПАВ;
  • Групова работа за подкрепа и взаимопомощ на родители и близки:
  • Групова работа с родители и близки на юноши (под 18 г.) с вредна употреба или зависимост към ПАВ;
  • Групова работа с младежи (над 18 г.) с вредна употреба или зависимост към ПАВ.

Ръководител на програмата: Виктория Казакова, тел.: 0889 722 489