Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

НЦОЗА организира работна среща на тема „Политики и перспективи в областта на намаляване на вредите от употребата на наркотици. Препоръки за законови промени и устойчиво финансиране“

Home  >>  НЦОЗА организира работна среща на тема „Политики и перспективи в областта на намаляване на вредите от употребата на наркотици. Препоръки за законови промени и устойчиво финансиране“

Националният център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването на Р. България, в партньорство с Офиса на Световната здравна организация в България, проведе работна среща на тема „Политики и перспективи в областта на намаляване на вредите от употребата на наркотици. Препоръки за законови промени и устойчиво финансиране.“

Срещата се състоя на 17 май 2022 г. от 13.00 ч. в Парк хотел Централ, гр. София във връзка с изготвен от НЦОЗА и експерти от неправителствени организации, анализ на дейността на програмите за намаляване на вредите от употребата на наркотици.

В работната среща взеха участие Алексис Гусдийл – директор на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, доц д-р Михаил Околийски  – представител на Офиса на СЗО в България, Анна Довбах – изпълнителен директор на Евразийската мрежа за намаляване на вредите от употребата на наркотици, депутати, експерти от НЦОЗА, представители  от Превантивно-информационните центрове  по  проблемите на наркоманиите, както и експерти в областта на зависимостите, социалната работа и здравеопазването от държавни институции и неправителствени организации от България.

Важен акцент в срещата бе необходимостта от подкрепа за социално изключените групи на употребяващи наркотици във времена на кризи. От една страна предизвикателствата във връзка с последиците от Ковид – епидемията и възможностите за вариации на услугите в помощ на уязвимите групи. И от друга – войната в Украйна и последващата икономическа криза, разглеждани като допълнителни проблеми, свързани с увеличаване на трафика на наркотици и необходимостта от грижи и лечение на бежанци. „По време на кризи най-силно засегнатите са уязвимите групи и социално изключените такива, а решенията са в имплементирането  на отделните стратегии и политики по Намаляване на вредите и постоянен обмен на информация и данни в рамките на Европейския съюз“, заяви Алексис Гусдийл.

Темата за „разширяване на нуждите“ в отговор на войната в Украйна бе доразвита от Анна Довбах в контекста на финансирането на програмите в областта на намаляването на вредите от употребата на наркотици в Централна и Източна Европа. Като добър пример тя посочи продължаващото финансиране от страна на украинското правителство за намаляване на вредите от наркотиците, въпреки военните действия в страната. Анна Довбах отчете ролята на гражданското общество, сътрудничеството и комуникацията с групите, които се считат за рискови, ролята на „заместителните програми“, достъпа до специализираните услуги и устойчивостта им във времето като отговор на настоящите икономически кризи и кризи на доверие.

В контекста на българската реалност  бе  представен анализ на финансирането на програмите за намаляване вредите от наркотици.  Като основни изводи д-р Цвета Райчева посочи почти 100 процентова липса на аутрич дейност, свързана с превенция на ХИВ и други кръвнопреносими инфекции, консултиране, водене на случай, както и липса на програми за работа в места за забавление.

На срещата бе презентирана работата на успешната  програма на Розовата къща. Г-жа Юлия Георгиева, председател на УС на Фондация „Център за хуманни политики“, сподели дейностите на организацията в помощ на хората със зависимости, включително мерките за намаляване на рисковете при употреба на наркотици сред млади хора. Тя представи финансовия механизъм, чрез който Центърът се издържа и подчерта необходимостта от устойчиво във времето финансиране от страна на държавните институции, за да могат неправителствените организации да бъдат ефективни в работата си.

Превантивно-информационният център по проблемите на наркоманиите – София също прилага, одобрената по Наредба 6 и функционираща от 2020 г. за срок от пет години програма – „Аутрич работа и превантивни дейности срещу употребата на наркотични вещества в рискови общности и деца от малцинствени групи”. Ръководител е социалният работник г-жа Пламенка Петрова от столичния ПИЦ по ПН.

Действащи са и две национални програми, реализиращи се в училищна среда – Национална програма за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества в прогимназиален етап и в гимназиален етап. ПИЦ по ПН – София работи по общо шест програми, одобрени по Наредба 6 и одобрени от НЦОЗА – три за универсална превенция, две за индикативна превенция и една за селективна превенция. Наред с превантивните дейности се реализират и индивидуални консултации за пълнолетни с вредна употреба или зависимост към ПАВ или хазарт; за юноши и младежи, експериментиращи с ПАВ;  консултации с родители и близки; групи за взаимопомощ и подкрепа; социално консултиране и др. Всички тези дейности са важна част от Националната стратегия за борба с наркотиците 2020-2024 г. и са съществен фактор за намаляване на вредите от употребата на наркотици.

В този контекст ПИЦ по ПН – София с ресурса от експерти,  се явява важно звено в партньорската мрежа на неправителствените организации и държавните институции за оптимизирането на резултатите във връзка с намаляването на вредите от употребата на наркотици.

Намаляването на вредите се отнася до политики, програми и практики, които целят минимизиране на негативните здравни, социални и правни последици, свързани с употребата на наркотици. По време на срещата бяха обсъдени и подкрепени от нас, необходимите стъпки за осигуряване на устойчиво финансиране и функциониране на програмите за намаляване на вредите и осигуряване на ефективни и достъпни услуги за употребяващите наркотици и техните близки.

Бяха представени и конкретни предложения за законови промени, целящи осигуряване на устойчиво финансиране на дейността в тази сфера.