Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Програма за методическа подкрепа и супервизия на педагогически специалисти

Home  >>  Програма за методическа подкрепа и супервизия на педагогически специалисти

Настоящата програма е насочена към придобиване на дълготрайни умения на ниво „професионално развитие“ от педагогическите специалисти. Програмата предлага както усъвършенстване на професионалните умения, така и достъп до по-голям набор от инструменти на специалистите в училищата. Програмата е предназначена за училищата в София.

Училището като институция поддържа глобалния педагого-образователен дискурс. В същото време всяко учебно заведение създава и собствен, специфичен дискурс: чрез начина, по който то – училището, говори за учениците и за самата институция. Тази уникална и индивидуална обагреност влияе непосредствено  върху условията, в които се намират учениците.

Целта на програмата за супервизия и методическа подкрепа е да се подпомогне процеса на придобиване на лични и социални умения от учениците в училищна среда. Това може да се постигне чрез мултидисциплинарна работа с педагогическите специалисти, следвайки индивидуалните особености и житейска история на всеки ученик, родител и училищен специалист.

Дейността е насочена към консултиране при трудни и специфични ситуации, както и подкрепа и посредничество при разрешаването на конфликти. Цели се изграждане на модел за обективно и емоционално устойчиво професионално поведение, както и поддържане на професионалното самочувствие на специалистите.

Обхват на дейностите, свързани с  оказване на методическа подкрепа и супервизия на педагогически специалисти в училищата:

  1. Групова супервизия може да бъде между колеги. Това предполага работа в малка група, т.е. хора от една дисциплина , която да подпомага координацията в начина на работа. Тя трябва да дава възможност за обмен на информация и опит. Да развива уменията за вземане на екипни решения; споделяне на преживявания и взаимна емоционална подкрепа. Да подпомага разпределянето на ролите и функциите в екипа, техните граници и съвместимост. Необходимо е в заявката, която се изпраща писмено, да има кратко описание на тема, област или конкретен казус за работа под супервизия. Груповата супервизия е с продължителност до 120 мин.
  2. Индивидуална супервизия – Среща, която протича под формата на диалог между супервизора и супервизирания. Необходимо е нуждаещият се от индивидуална супервизия да изпрати писмена заявка с кратко описание на нуждата от супервизия – тема, област или конкретен казус.

Процесът на работа се ръководи от заявената тема, тематична област или казус. Честотата се определя от желанието и нуждата на хората, които имат заявка за работа. Това може да е един път месечно, веднъж на два или три месеца и т.н. Ефективно е супервизията да се провежда минимум два пъти годишно.

Услугата е безплатна за училищните специалисти.

Автор: Милена Жекова, психотерапевт в ПИЦ по ПН – София