Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Услуга за методическа подкрепа и супервизия на педагогически специалисти

Home  >>  Услуга за методическа подкрепа и супервизия на педагогически специалисти

Услугата е насочена към придобиване на дълготрайни умения на ниво „професионално развитие“ от педагогическите специалисти. Тя предлага както усъвършенстване на професионалните умения, така и достъп до по-голям набор от инструменти на специалистите в училищата.

Цел: да се подпомогне процесът на придобиване на лични и социални умения от учениците в училищна среда. Това може да се постигне чрез мултидисциплинарна работа с педагогическите специалисти, следвайки индивидуалните особености и житейска история на всеки ученик, родител и училищен специалист.

Дейността е насочена към консултиране при трудни и специфични ситуации, както и подкрепа и посредничество при разрешаването на конфликти. Цели се изграждане на модел за обективно и емоционално устойчиво професионално поведение, както и поддържане на професионалното самочувствие на специалистите.

Обхват на дейностите, свързани с оказване на методическа подкрепа и супервизия на педагогически специалисти в училищата:

  • Групова супервизия – може да бъде между колеги. Това предполага работа в малка група, т.е. хора от една дисциплина, която да подпомага координацията в начина на работа. Тя трябва да дава възможност за обмен на информация и опит. Да развива уменията за вземане на екипни решения; споделяне на преживявания и взаимна емоционална подкрепа. Да подпомага разпределянето на ролите и функциите в екипа, техните граници и съвместимост. Груповата супервизия е с продължителност до 120 мин.
  • Индивидуална супервизия – среща, която протича под формата на диалог между супервизора и супервизирания.

Процесът на работа се ръководи от заявената тема, тематична област или казус. Честотата се определя от желанието и нуждата на хората, които имат заявка за работа. Това може да е един път месечно, веднъж на два или три месеца и т.н. Ефективно е супервизията да се провежда минимум два пъти годишно.

Ако искате да се възползвате от тази услуга е необходимо да ни изпратите писмена заявка, която да включва темата за работа под супервизия на имейл адрес: info@sofiamca.org

Програмата е предназначена за училищата в София. Услугата е безплатна!

Автор: Милена Жекова, психолог в ПИЦ по ПН – София, отговорник на отдел „Дневен консултативен център за деца, юноши и родители“.