ПЪРВИЧЕН КОНТАКТ И КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ

            Първичен контакт

При първичния контакт се осигурява достъп, информация и консултация за пациенти /клиенти, родители, близки, представители на заинтересовани ведомства и организации по въпроси свързани с употребата на психоактивни вещества.

Извънболнично психиатрично консултиране

Основната цел на доклиничното психиатрично консултиране е овладяване и прекратяване на употребата на психоактивни вещества/ПАВ/, включително с медикаментозни средства и постигане на медицинска стабилизация при пациенти с вредна употреба или зависимост към ПАВ.

Психологическо консултиране

Основните принципи на психологическото консултиране са доброволност и конфиденциалност. Всеки пациент може да ползва различни психологически услуги в зависимост от неговата мотивация, заявката и готовността му. В процеса на консултиране се поставят цели, осъществяването на които дава възможност на пациента да премине към следващ етап от лечението. Програмата изисква минимум 6 месеца участие с цел стабилизиране на поведението без употреба на наркотици и/или алкохол.

Консултиране на пациенти – елементи 

 • Мотивационно интервюиране
 • Психологическа подкрепа по време на детоксификация
 • Стабилизиране на състоянието на пациента след детоксификация
 • Превенция на рецидив.

 

Консултиране на близки на пациента 

Консултирането е насочено към семейство, партньор, работодател и др., когато зависимият не е мотивиран за лечение и все още не участва в доклинична или клинична програма.

 • Информация относно проблема наркомании, психоактивни вещества, признаци на употреба, злоупотреба и зависимост.
 • Информация относно видове услуги в Центъра, в София, страната и чужбина.
 • Консултиране относно поведението на близките към употребяващия, как да се окаже подкрепа.
 • Консултиране на близки за мотивиране на употребяващия да потърси специализирана помощ.
 • Изграждане на адекватни стратегии на поведение спрямо употребяващия.

 

Консултиране на семейството на пациента 

Психологическа работа, насочена към семейство, когато зависимият е включен в лечебна програма. Целта е да се оползотворят ресурсите на системата, в която функционира пациентът.

 • Информация относно видовете услуги в Центъра, в София, страната и чужбина.
 • Посредничество в конфликтни ситуации.
 • Консултиране относно поведението на близките към употребяващия да потърси специализирана помощ.
 • Изграждане на адекватни стратегии на поведение спрямо употребяващия.
 • Изграждане на умения за партниране на зависимия по време на различните етапи на лечението и последващата ремисия.

Социални дейности

Социалните дейности са насочени към  подобряване социалното функциониране, изграждане на нови нaгласи, ценности и социални умения, необходими за преодоляване на социалната изолация и пълноценното интегриране в обществото на тези лица обект на програмите в  центъра /ПИЦ по ПН-СО/.

Информиране и социално консултиране

Социалният работник осъществява консултиране, информиране и социално фасилитиране с клиенти/пациенти, близките и техните родители свързани със: Личните документи; Избор на личен лекар и стоматолог; Здравнооситурителния статус; Семейни помощи за деца; Медицинска експертиза на работоспособността; Критерии, процедури и необходими документи за включване в Националната програма за антивирусно лечение на хронични вирусни хепатити и цирози; Търсене на работа; Професионално обучение и квалификация; Продължаване на образованието; и др.

Социалният работник посредничи между пациента и институциите – социални, здравни, трудови, правни и други, помага при настаняване в лечебни и рехабилитационни програми.
Анкета
Ако вие или ваш близък употребявате алкохол или наркотични вещества, към кого бихте се обърнали за помощ?

 Към частен терапевт

30.77%
 Към специалисти от Столичния превантивен център по наркомании /ПИЦ по ПН/

61.54%
 Мога да се справя сам

7.69%
гласували:13
Новини
Тренинг-семинар „Прилагане на програма „Избирам себе си”
Между  02 – 06.10.2017г., в Дневен консултативен център за деца, юноши и родители към ПИЦ по ПН – София се състоя тренинг-семинар „Прилагане на програма „Избирам себе си” в 6-ти клас”. Участие взеха училищни психолози/педагогически съветници от столичните училища: 1.СУ, 26.СУ, 73.СУ, 74.СУ, 78.СУ, 79.СУ, 107.ОУ, които подкрепят политиката ... още »