Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Дейности

Home  >>  За нас  >>  Дейности

Основните дейности, които развива ПИЦ по ПН – София са:

 • превенция
 • информиране
 • консултиране
 • социални дейности
 • обучителни дейности

Превантивните програми на ПИЦ по ПН – София отговарят на стандартите за универсална превенция, чийто основен принцип е засилване на протективните фактори и намаляване на рисковите фактори. Програмите изискват ангажирано участие и подкрепа от страна на училищното ръководство. Участието в тях е на доброволен принцип и не се заплаща.

Превантивните дейности са насочени към различни целеви групи:

 • Училищни специалисти – педагогически съветници, учители, класни ръководители, училищни психолози, училищни медицински сестри.
 • Родители
 • Ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап на обучение.

Екипът на ПИЦ по ПН – София работи активно за създаване на работна мрежа със средните училища и други институции, ангажирани с развитието и благополучието на младите хора с цел осигуряване на повече и по-добри възможности за подкрепа и сътрудничество при справяне с проблемите на юношеството и конкретно – с проблемите на употреба и злоупотреба с ПАВ.

Информационна дейност

Информационните материали, като например брошурите, се отличават с разнообразна тематика и се разпространяват, според тяхното предназначение, сред различни целеви групи: родители и близки на клиенти със зависимост; групите на анонимните алкохолици и анонимните наркозависими; клиенти; деца и юноши, които експериментират и употребяват психоактивни вещества и др.

В информационната си дейност ПИЦ по ПН – София си партнира с неправителствени организации, които работят в сферата на превенцията и рехабилитацията на зависимостите като използва пряко в работата си различни техни издания. Във връзка с конкретни дейности и кампании, Центърът предоставя на останалите превантивно-информационни центрове от страната информационни материали, които са подходящи за конкретни техни дейности.

ПИЦ по ПН – София предоставя разнообразна информация свързана с психоактивните вещества и консултация на клиенти, родители, близки, представители на заинтересовани ведомства и организации. Дейността се обслужва от специализирания екип Центъра.

Консултативната дейност към ПИЦ по ПН – София се осъществява от екип от психолози. Всеки клиент може да се възползва напълно безплатно в зависимост от неговата мотивация, заявка и готовност. Специализирано психологическото консултиране дава оценка при експериментиране, епизодична употреба, периодична употреба, проблемна употреба и зависимост. При консултирането на клиенти и техните близки се запазва тяхната конфиденциалностна и правото на свободен избор. Консултират се:

 • Клиенти
 • Близки на клиенти, семейства, родители

Консултирането е насочено към семейство, партньор, работодател и др., когато зависимият не е мотивиран за лечение и все още не участва в лечебна програма, но също така и когато зависимият е включен в лечебна програма. Целта е да се оползотворят ресурсите на системата, в която функционира клиента.

Социалните дейности се извършват от социалния работник на Центъра и са насочени към възстановяване и развиване на уменията на клиентите за реинтегриране в трудова среда и изграждане на устойчиви професионални навици.

Целта е да се помогне на клиента при решаването на конкретни социални проблеми като започване на подходяща работа, създаване на умения за търсене на работа, информация за работното място, подготовка за явяване на интервю, съдействие при попълване на необходимите документи и други.

Дейностите по индикативна превенция се осъществява от Дневен консултативен център за деца, юноши и родители към ПИЦ по ПН – София

Психолозите работят с деца и юноши в индивидуално консултиране и групова работа за развиване на личностови, социални умения и емоционална компетентност. Организират се креативни дейности за свободното време (културни дейности, клубове по интереси, спорт и др.). Работи се и с родители в индивидуално и семейно консултиране.

За родители и професионалисти се организират образователно-информационни семинари, по различни значими теми, свързани с употребата и злоупотребата на психоактивни вещества от младите хора:

 • Информиране за въздействието на психоактивните вещества и признаци за употребата им.
 • Информиране за подходящи уринни тестове, които могат да се правят вкъщи или на място в Центъра, както и съветване как да реагират близките и какво поведение да имат, когато тестът е съответно положителен или отрицателен.
 • Консултиране на родителите за това как да поставят ясни и точни правила вкъщи, как да подобрят общуването и да засилят връзката си с тийнейджърите.
 • Засилване потенциала за развитие на родителите, което да ги направи по-подготвени по въпросите, свързани с употребата на психоактивни вещества.

В ПИЦ по ПН-София и ДКЦДЮР се осъществяват срещи на групи за взаимна подкрепа на клиенти и близки на клиенти.