Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите

Дейности

Home  >>  За нас  >>  Дейности

Основните дейности, които развива ПИЦ по ПН – София са:

 • превенция
 • информиране
 • консултиране

Превантивните програми на ПИЦ по ПН – София отговарят на стандартите за универсална превенция, чийто основен принцип е засилване на протективните фактори и намаляване на рисковите фактори. Програмите изискват ангажирано участие и подкрепа от страна на училищното ръководство. Участието в тях е на доброволен принцип и не се заплаща.

Превантивните дейности са насочени към различни целеви групи:

 • Училищни специалисти – педагогически съветници, учители, класни ръководители, училищни психолози, училищни медицински сестри.
 • Родители
 • Ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап на обучение.

Екипът на ПИЦ по ПН – София работи активно за създаване на работна мрежа със средните училища и други институции, ангажирани с развитието и благополучието на младите хора с цел осигуряване на повече и по-добри възможности за подкрепа и сътрудничество при справяне с проблемите на юношеството и конкретно – с проблемите на употреба и злоупотреба с ПАВ.

Информационна дейност

Информационните материали, като например брошурите, се отличават с разнообразна тематика и се разпространяват, според тяхното предназначение, сред различни целеви групи: родители и близки на клиенти със зависимост; групите на анонимните алкохолици и анонимните наркозависими; клиенти; деца и юноши, които експериментират и употребяват психоактивни вещества и др.

В информационната си дейност ПИЦ по ПН – София си партнира с неправителствени организации, които работят в сферата на превенцията и рехабилитацията на зависимостите като използва пряко в работата си различни техни издания. Във връзка с конкретни дейности и кампании, Центърът предоставя на останалите превантивно-информационни центрове от страната информационни материали, които са подходящи за конкретни техни дейности.

Програмата „Първичен контакт” в ПИЦ по ПН – София предоставя разнообразна информация свързана с психоактивните вещества и консултация на клиенти, родители, близки, представители на заинтересовани ведомства и организации. Програмата се обслужва от специализирания екип Центъра.

Екип от психолози предоставя психологическо консултиране от което всеки клиент може да се възползва напълно безплатно в зависимост от неговата мотивация, заявка и готовност. При консултирането на клиенти и техните близки се запазва тяхната анонимност. Консултират се:

 • Клиенти
 • Близки на клиенти

Консултирането е насочено към семейство, партньор, работодател и др., когато зависимият не е мотивиран за лечение и все още не участва в лечебна програма, но също така и когато зависимият е включен в лечебна програма. Целта е да се оползотворят ресурсите на системата, в която функционира клиента.

Социалните дейности се извършват от социалния работник на Центъра и са насочени към възстановяване и развиване на уменията на клиентите за реинтегриране в трудова среда и изграждане на устойчиви професионални навици.

Целта е да се помогне на клиента при решаването на конкретни социални проблеми като започване на подходяща работа, създаване на умения за търсене на работа, информация за работното място, подготовка за явяване на интервю, съдействие при попълване на необходимите документи и други.

Програмите за индикативна превенция се осъществява от Дневен консултативен център за деца, юноши и родители към ПИЦ по ПН – София

Психолозите в програмата работят с деца и юноши в индивидуално консултиране и групова работа за развиване на личностови, социални умения и емоционална компетентност. Организират се креативни дейности за свободното време (културни дейности, клубове по интереси, спорт и др.). Психолозите в програмата работят и с родители в индивидуално и семейно консултиране.

За родители и професионалисти се организират образователно-информационни семинари по различни значими теми, свързани с употребата и злоупотребата на психоактивни вещества от младите хора:

 • Информиране за въздействието на психоактивните вещества и признаци за употребата им.
 • Информиране за подходящи уринни тестове, които могат да се правят вкъщи или на място в Центъра, както и съветване как да реагират близките и какво поведение да имат, когато тестът е съответно положителен или отрицателен.
 • Консултиране на родителите за това как да поставят ясни и точни правила вкъщи, как да подобрят общуването и да засилят връзката си с тийнейджърите.
 • Засилване потенциала за развитие на родителите, което да ги направи по-подготвени по въпросите, свързани с употребата на психоактивни вещества.