Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Екип

Home  >>  За нас  >>  Екип

Д-р Цветелина Петкова

Директор

Завършила е медицина със специалност „Психиатрия” и магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт във Висш медицински институт. Има дългогодишен опит в работата с хора със зависимости, тяхното обслужване и покриването на критериите за добра медицинска, психиатрична, диагностично-лечебна и превантивна работа.

За контакт: cpetkova@sofiamca.org

 

Пламен Братанов

Главен счетоводител, отговаря за „Счетоводен” и „Административно-стопански” отдели

Пламен Братанов е магистър по икономика на Висшия икономически институт „Карл Маркс” в София. Има дългогодишен опит във финансово-счетоводната дейност, включително в сферата на здравеопазването.

За контакт: pbratanov@sofiamca.org

 

Юри Кацаров

Отговорник отдел „Консултативна дейност”

Юри Кацаров е завършил магистърска степен по специалност “Психология” със специализация “Клинична и консултативна психология” към СУ “Св. Климент Охридски”. Впоследствие към същия университет му е присъдена научна степен доктор по психология за дисертация в областта на зависимостите към психоактивни вещества. Има множество допълнителни обучения и специализации, включително по мотивационно интервюиране и семейна терапия. Интензивната му практиката в консултативна работа със зависими и техните семейства е повече от 18 години. В професионалната си работа използва различни подходи – психодинамичен, когнитивен, мотивационно интервюиращ, ориентиран към вземане на решение и системен.

За контакт: ykatsarov@sofiamca.org

 

Миглена Петкова

Отговорник отдел „Превантивно – информационна дейност”

Миглена Петкова е възпитаник на Софийски университет „Свети Климент Охридски”, специалност „Развитие, образование, култура“ и има специализации по Детско – юношеска психология, Социална психология и педагогическа правоспособност. Разработва и реализира обучителни тренинги, работи с деца и родители в сферата на зависимите поведения и емоциите. Автор е на първата по рода си в България превантивна програма за ученици, родители и учители “Избирам себе си”, както и на програмата за родители “К.Е Ш.? – Кой е шефът?”. Съавтор е на Националната програма за универсална превенция “Кодово име “Живот”. В работата си използва различни техники – мотивационно интервюиране, арт и психодраматични техники.

За контакт: mpetkova@sofiamca.org

 

Росица Станулова

Росица Станулова е завършила магистърска степен по специалност „Психология” към СУ „Св. Климент Охридски”. Дипломиран психотерапевт в областта на монодрама, психодрама, индивидуална и групова психотерапия. Преминала  десетки обучения в областта на зависимостите, както и в мотивационно интервюиране. Има 20 години стаж в работата с тийнейджъри и учители, и 14 г. стаж в психотерапията. Работи в сферата на превенция на наркоманиите. Съавтор на Национална програма „От връстници за връстници“ и Програма за индикативна превенция „Ценните връзки“. Обучител и водещ на тренинг-семинари за тийнейджъри, родители, учители и специалисти от цялата страна. Преминала обучение по теледрама и онлайн консултиране. Член на Дружество на психолозите, Институт за психодраматични практики „Хирон“, Дружество по психодрама и групова психотерапия – България и ФЕПТО.

За контакт: rstanulova@sofiamca.org

 

Пламенка Петрова

Отговорник отдел „Първичен контакт и социална дейност”

Пламенка Петрова е завършила магистърска степен по социални дейности в СУ „Св. Климен Охридски” и следдипломна квалификация социален мениджмънт в УНСС. Преминала е обучение за ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на наркотични вещества и за аутрич работа с младежи в риск. Обучител по кратки интервенции и насочване. Допълнителни специализации по мотивационно интервюиране, фамилна терапия. Има 20 годишен професионален опит в сферата на зависимосттите, превантивната работа и социалните дейности.

За контакт: ppetrova@sofiamca.org

 

Виктория Казакова

Виктория Казакова работи в областта на зависимостите повече от десет години. Магистър по Детско-юношеска психология – диагностика и консултиране към Софийски университет „Св. Климент Охридски”, магистър по Философия. Системен и семеен консултант към институт по фамилна терапия – България. Преминала е обучения по Мотивационно интервюиране и Позитивна психотерапия както и множество обучения, от които: Терапевтична работа със зависими лица; Обучение за ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на наркотични вещества и др. Обучител и водещ е на тренинг-семинари. Автор на програми за универсална и индикативна превенция на употребата на психоактивни вещества.  В работата си прилага системен подход, когнитивно поведенчески подход, мотивационно интервюиране и др. С  дългогодишен опит в терапевтичен център за рехабилитация и лечение на зависимости. Преподавател във Философски факултет, катедра Психология към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

За контакт: vkazakova@sofiamca.org

 

Деница Анастасова

Деница Анастасова е магистър по „Клинична и консултативна психология“ към Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Има завършена бакалавърска степен по психология. Формира се в психотерапевтично в Когнитивно–поведенческата парадигма. Интересите й са насочени главно към работа с тийнейджъри и техните родители.

За контакт: danastasova@sofiamca.org

 

Евелина Пейчева

Има специалност по детска и юношеска психология. Дипломиран фамилен терапевт. Работи със зависими и техните семейства. Има петнадесет годишен опит в областтта на зависимостите, като част от екипа на Превантивно-информационен център по проблемите на наркаманиите – София.

За контакт: epeicheva@sofiamca.org

 

Петър Симеонов

Петър Симеонов е завършил бакалавър по психология и магистър по  “Психология на здравето”, бързоразвиваща се област, която от скоро навлиза и в България. Има базово обучение по позитивна психотерапия.

За контакт: psimeonov@sofiamca.org

 

Геновева Димитрова

Геновева Димитрова е магистър-педагог към Софийски университет “Св. Климент Охридски” и се обучава за магистър по “Приложна психология” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Има дългогодишен опит в работата с деца от 3 до 19 години. Има интереси към трансакционния анализ. 

За контакт: gdimitrova@sofiamca.org

 

Вилиана-Мария Николова

Вилиана-Мария Николова е доктор по обществени комуникации и информационни науки. Има магистърска степен по “Публична комуникация” към Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Автор е на книгата “ДНК на корпоративния гражданин” и на множество научни публикации. Член е на Българското дружество за връзки с обществеността.

За контакт: vnikolova@sofiamca.org

 

Жанет Михова

Жанет Михова е с бакалавърска степен по Педагогика и магистър по Психология на здравето към Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Консултант по позитивна психотерапия и формиращ се психотерапевт към Дружеството по позитивна психотерапия.

За контакт: jmihova@sofiamca.org

 

Мартин Ценов

Мартин Ценов е доктор по „Обща психология“ (Психология на личността) към Институт за изследване на населението и човека – БАН. Има завършена магистърска степен по психология към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Интересите му са насочени към използване на психодиагностични методики в работа с клиенти, мотивационно интервюиране и позитивна психотерапия.

За контакт: mtsenov@sofiamca.org

 

Цветелина Антонова

Цветелина Антонова е магистър със специалност Социална психология от ЮЗУ “Неофит Рилски”. Има над 15 години опит като психолог и социален работник. Притежава умения за работа с деца и младежи със специални нужди. Цветелина има следните допълнителни квалификации: Хипноза и хипнотерапия; Психодрама асистент и Психодрама терапевт; Индивидуална и групова психотерапия. Преминала е курсове, насочени към работа по случаи, водене на групова работа, индивидуално консултиране, работа с насилници и жертви, оценка на приемни родители и осиновители.

За контакт: cantonova@sofiamca.org

 

Милена Жекова

Отговорник отдел „Дневен консултативен център за деца, юноши и родители”

Милена Жекова е психотерапевт и квалифициран член към Национален регистър на психотерапевтите в България. Завършила е магистърска степен по „Фамилна и брачна терапия“- НБУ, бакалавърска степен по Психология – НБУ,  Асистент – Психодрама към институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия “Бернхард  Ахтерберг.“ Има десет години продължаващо обучение към клинична програма “Детето и неговите симптоми“. Милена Жекова има 20 годишен клиничен опит в областта на психичното здраве. Също така е супервизор и обучител  на екипи в цялата страна.

За контакт: mjekova@sofiamca.org 

 

Генадий Матвеев

Генадий Матвеев е възпитаник на Санктпетербургския държавен университет и на Софийския университет „Св. Климент Охридски” в специалностите Журналистика и руска филология и Педагогика. Също така е изучавал Социална психология и Психология на девиантно поведение в Холандия. Той е автор и ръководител на програмата „Корекционно-възпитателна експедиция в условия на относителна изолация” за деца и младежи в конфликт със закона. Експерт е в реализацията на планински програми с цел превенция на употреба и злоупотреба с психоактивни вещества. Разработва и реализира обучителни тренинги с деца, учители и родители.

За контакт: gmatveev@sofiamca.org

 

Велислава Цанкова

Велислава Цанкова е магистър по Социална психология от ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград. Има преминати множество обучения за превенция на употребата на психоактивни вещества. Занимавала се е с превантивна работа в училищна среда, осъществяване на превантивни програми за ограничаване на употребата на наркотични вещества и различни зависимости. Водила е обучения, тренинги и групова работа по темата в гр. Видин с младежи, педагогически специалисти и родители.

За контакт: vcankova@sofiamca.org