Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

ПИЦ ПО ПН

Home  >>  За нас  >>  ПИЦ ПО ПН

Чл. 21 (1) Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите осъществява превантивни дейности и програми, събира, съхранява и анализира информацията на общинско равнище, която е необходима за изготвянето, осъществяването и координирането на програмите по чл. 3, ал. 1 от настоящия правилник.

(2) Превантивно-информационнията център по проблемите на накоманиите се ръководи от директор, назначен от кмета на Столична община, след предложение на Общинския съвет по наркотични вещества – София.

(3) Превантивно-информационният център по проблемите на наркоманиите отчита дейността си пред Общинския съвет по наркотични вещества – София на всяко тримесечие от годината, както и веднъж за извършената дейност през календарната година.

(4) Към Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите се назначават от директора на ПИЦ по ПН психиатри, психолози, социални работници, експерти по превенция и други служители, съгласно утвърденото щатно разписание. Средствата за работни заплати в ПИЦ по ПН се осигуряват като делегирана държавна дейност, чрез общинския бюджет.

(5) Дейността и работата на Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите се осъществява въз основа на Правилник, утвърден с решение на Общинския съвет по наркотични вещества – София

Планира, подготвя и реализира дейностите си по проблемите, свързани с употребата, злоупотребата и зависимостта към психоактивни вещества в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците 2014 – 2018 г. и Плана за действие към нея.