Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

ДКЦДЮР

Home  >>  За нас  >>  ПИЦ ПО ПН  >>  ДКЦДЮР

Към ПИЦ по ПН функционира първия по рода си в България Дневен консултативен център за деца и юноши, които експериментират или употребяват психоактивни вещества и техните семейства – една от ключовите дейности по Проект № BG0011 „Слушайте детето – подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества”, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) със страни донори: Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

Министерство на Здравеопазването

Структурни фондове на ЕС