Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Избирам себе си

Home  >>  За нас  >>  Програми и услуги  >>  Избирам себе си

“Избирам себе си” е програма за усвояване на личностови и групови умения за превенция на употребата на психоактивни вещества. Има съгласие за реализиране №609 от 23.10.2018 г. в училищна среда от директора на Националния център по наркомании. Становището на Министерство на образованието и науката е, че програмата съдържа редица предпоставки за  подпомагане формирането на индивидуални и групови знания и умения – съобразена е с възрастовите особености, преобладава интерактивната предлекционна форма и утвърждава здравословния начин на живот като избор на поведение. 

Програмата е в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците 2014 – 2018 г. и е в съответствие с Европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании. Подлежи на мониторинг от НЦН и МОН и оценка за ефективност на процеса и на резултата. Насочена е към работа с ученици от 5, 6 и 7 клас, техните родители и класни ръководители.

Училища, работещи по програмата: 68.СУ “Акад. Никола Обрешков”129.ОУ “Антим I”

Участието в програмата е доброволно и работата по нея се изпълнява от специалисти на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София съвместно с училищните психолози или педагогически съветници. За повече информация тел. 0877 26 98 58

Може да следите за актуални новини от събития по програмата и на фейсбук страницата ни.

“Izbiram sebe si” (Choose Yourself) is a programme for learning personal and group skills for the prevention of psychoactive substance use. It has consented to the implementation of # 609 since October 23, 2018 in the school environment by the director of the National Center for Addiction. The opinion of the Ministry of Education and Science is that the program contains a number of prerequisites for supporting the formation of individual and group knowledge and skills – it is tailored to age, dominates the interactive pre-presentation form and promotes a healthy lifestyle as a choice of behavior.

The program is in line with the National Drugs Strategy 2014 – 2018 and is in line with European quality standards for drug prevention at the European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction. It is subject to monitoring by National Centre for Addictions and Ministry of Education and Science and evaluation of process and outcome effectiveness. It is aimed at working with students in grades 5, 6 and 7, their parents and class leaders.

Schools working under the program: 68th High school “Acad. Nicola Obreshkov”, 129th Primary School “Antim I”

Participation in the program is voluntary and the work is carried out by specialists of the Preventive Information Center on Drug Addiction – Sofia, together with school psychologists or pedagogical advisors. For more information call 0877 26 98 58.

You can follow the latest news from the events of the program and on our Facebook page.