Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Програма: „Аутрич работа и превантивни дейности срещу употребата на наркотични вещества в рискови общности и деца от малцинствени групи”

Home  >>  Програма: „Аутрич работа и превантивни дейности срещу употребата на наркотични вещества в рискови общности и деца от малцинствени групи”

Планирани цели на програмата:

 • Повишаване на информираността за вредите от употреба на наркотични вещества.
 • Информиране, консултиране и промотиране на здравословен начин на живот, свободен от употребата на наркотични вещества.
 • Ранна намеса и идентифициране на проблема с цел преодоляването му в начален етап.
 • Намаляване на маргинализацията и изолацията на рисковитегрупи.
 • Мотивация за участие в групи за развитие на социални умения.
 • Професионално ориентиране и професионална подготовка.

Планирани задачи на програмата:               

 • Програмата да работи на терен сред самата общност и/или институция.
 • Работа с родителите и техните деца за мотивация за промяна и изграждане на здравословно поведение.
 • Да се формира трайна обществена подкрепа за необходимостта на целевата група от селективна превантивна работа, насочена срещу факторите, които водят до употреба на психоактивни вещества.
 • Сътрудничество със съответните институции и организации на местно ниво.

Целеви групи:

Крайна целева група:

 • Деца и младежи на възраст 12-25 години, които живеят във високо рискова среда и/или с отклоняващо се поведение (криминални прояви, употр  употреба на наркотични вещества, отпаднали или не посещаващи учебните институции и др.), или    Младежи, живеещи в ромските общности, временно или трайно застрашени от злоупотреба с ПАВ  психо активни вещества (ПАВ)  и разпространение на полово предавани болести (ППБ).
 • Деца и младежи, живеещи в защитените и преходни жилища.
 • Учениците от 5-8-те класове в  училища с преобладаващ брой ученици от етнически малцинства.

Междинна целева група:

 • Семейства, родители, близки и роднини.
 • Социални работници, учители и др. специалисти, които работят и се грижат за деца и младежи в риск.
 • Лидерите в местната общност.

  Лице за контакт: Пламенка Петрова – ръководител на програмата                            Тел: 088 8855 024, Е-mail: plpetrova@mail.bg