Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Програма за индикативна превенция на употребата на психоактивни вещества за тийнейджъри, младежи, техните родители и близки „Ценните връзки“

Home  >>  Програма за индикативна превенция на употребата на психоактивни вещества за тийнейджъри, младежи, техните родители и близки „Ценните връзки“

Цели

 • Осигуряване на помощ и подкрепа за юноши, експериментиращи и/или употребяващи ПАВ, в риск от развиване на зависимост и техните родители и близки;
 • Постигане на промяна на нагласите по отношение на собственото здраве и утвърждаване на здравословен начин на живот;
 • Подпомагане процеса на израстване, формиране на идентичност и намиране на смисъл;
 • Трениране на лични и социални умения;
 • Професионално ориентиране;
 • Насочване към алтернативи;

⁕ Целите са общи за различните възрасти, но се реализират, съобразно спецификата на възрастта и ресурса.

Целева група

Крайна целева група:

 • Тийнейджъри и младежи от 14 до 25 години, експериментиращи или употребяващи психоактивни вещества, в риск от отпадане от училище и деструкция в социалното функциониране, и в риск от развиване на зависимост;

⁕ Поради специфика на актуалната ситуация, свързана с намаляване на възрастовата граница на употребяващите, по програмата се консултират и подрастващи в прогимназиална възраст 5-7 клас.

Междинна целева група:

 • Родители, близки, лекари и училищни специалисти, работещи с целевата група;

Задачи и дейности

 • Работа с тийнейджъри и младежи – оценка на състоянието, индивидуално консултиране за прекратяване на употребата и превенция на риска от развиване на зависимост, креативни дейности и приключенска терапия за насочване към алтернативи, социално консултиране за професионално ориентиране, подпомагане изваждането на документи, взаимодействие с институции, намиране на работа за пълнолетни и др.
 • Групови информационно-дискусионни срещи по заявка, свързана с индикация за употреба;

Работа с родители и близки

 • Индивидуално и семейно консултиране
 • Тематични групови срещи

⁕ При употребата на член от семейството, често близките, без да искат и осъзнават се оказва, че подкрепят употребата и стават част от проблема.

Тематичните срещи с близки и родители помагат да се постигне критичност и промяна в това отношение, което подпомага мотивацията на употребяващия за прекратяване на употребата;

За повече информация и заявки за участие:

Тел. 0889 766 109

E-mail: rstanulova@sofiamca.org

Росица Станулова, ръководител на програмата