Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Нови психоактивни вещества

Home  >>  Психоактивни вещества  >>  Нови психоактивни вещества

Новите психоактивни вещества (НПВ) се дефинират като „вещества, предмет на злоупотреба в чист вид или като препарат, които не са поставени под контрол от Единна конвенция за контрол на упойващите вещества от 1961г. или Конвенция за психотропните вещества от 1971г., но могат да представляват заплаха за общественото здраве“.

Европейският съюз регулира новите психоактивни вещества на базата на три стъпки от Системата за ранно предупреждение (EWS) които включват: ранно предупреждение, оценка на риска и контрол. В случай, че Парламентът на ЕС издаде решение за контролиране на определено вещество, всяка държава членка на ЕС трябва да постави веществото под контрол в срок до една година от издаване на решението. Въпреки това на национално ниво всяка страна може да има по-строго законодателство. Системата на ООН също притежава механизъм за годишно подновяване на списъка с наркотични вещества. Решенията са задължителни за всички, подписали конвенцията на ООН.

Наименованието „нови психоактивни вещества“ не означава, че веществото е ново. Много от тези вещества са разработени отдавна от фармацевтичната индустрия или дори се срещат в природата. Това, което е ново, е търговията с тях с цел да се използват като психоактивни вещества. НПВ включва множество психоактивни вещества. Някои НПВ са добре известни природни вещества, чието използване не е регламентирано, включително и вещества с традиционна употреба от древни времена.

НПВ представляват много разнообразна група от психоактивни вещества. Някои от тях могат да бъдат по-вредни от „традиционните“ незаконни вещества, но съществуват такива, които биха могли да бъдат по-безвредни. Основният проблем е липсата на проучвания и токсикологична информация за краткосрочните и дългосрочните здравни ефекти, които тези вещества могат да причинят. Често молекулната структура и фармакологично въздействие наподобяват тези на „традиционните“ незаконни наркотици, но като цяло разполагаме с ограничена информация и проучвания за техните фармакологични и токсикологични свойства. Поради ограничената информация относно здравните рискове, които крият НПВ лечението им е предимно симптоматично и следва наблюдаваните прояви или естеството на съединенията (стимуланти, депресанти, халюциногени и др.). Като се има предвид химичната структура и фармакологичните свойства, някои НПВ приличат на “традиционните” незаконни наркотици, поради което приложеното лечение често може да бъде същото, като за съответните “традиционни” вещества (например, опиоидна субституираща терапия за нови синтетични опиоиди; налоксон – за свръхдоза с опиоиди и т.н.)

Употребяващите описват множество причини за избор на НПВ пред “традиционните” наркотици, като лесна достъпност, по-ниска цена, специфични фармакологични свойства, по-висока чистота, предотвратяване на правни последици, трудното им засичане, личен избор, погрешни схващания за здравните последици или действителното съдържание.

Възходът на новите психоактивни вещества се обвързва най-вече с навлизането на различни видове „легални дроги” и „научноизследователски химикали”, които имат драматичен ефект върху пазарите. Тези пазари започват да се разсрастват все повече чрез специализирани „магазини” из градовете, както и чрез популяризиране в интернет. Едни от най-разпространените „легални дроги” се оказват различни смесици, предназначени за пушене, като те често съдържат синтетични канабиноиди, които целят да бъдат легални заместители на канабиса. Друг разпространен начин за популяризиране на „легалните дроги” е чрез психоактивни вещества, които биват замаскирани като хранителни добавки. Те биват рекламирани като имащи ефект върху тялото и ума, като според твърденията дейстат положително върху възможностите човек да помни по-добре, да се концентрира и да се чувства по-енергичен. Глобализацията в световен мащаб допринася значително за нарастването на пазарите за нови психоактивни вещества. Интернет магазините, в които се продават „легални дроги” и „изследователски химикали” само през 2013 наброяват 651, като това не включва множеството други подобни сайтове, които предлагат по-горе споменатите „хранителни добавки”. Тенденцията е на пазара постоянно да се появяват нови психоактивни вещества, като фокусът би могъл да се раздели най-вече върху 3 основни групи – синтетични канабиониди, синтетични катинони и опиоиди.

 

Рискове при употреба

Употребата на новите психоактивни вещества често се асоциира с проблеми със здравето. Като цяло, страничните ефекти от тях варират от раздразнение до гърчове. Възможни са пристъпи на агреси, психози, както и евентуалното развитие на зависимост. Често пъти биват хоспитализирани хора, които са употребили нови ПАВ. Засега все още липсва информация за ефектите им в дългосрочен план. Освен това, чистотата и съдържанието на самите вещества често пъти не са ясни, а това поставя употребяващите ги в още по-голям риск, което се засвидетелства и от смъртните и спешните случаи в болниците.