Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Социално закаляване чрез сътрудничество и преживяване в планината като превенция на зависимости за ученици

Home  >>  Социално закаляване чрез сътрудничество и преживяване в планината като превенция на зависимости за ученици

Програмата е предназначена за деца и младежи. При нея от значение е екипната работа и сътрудничеството на специалистите и целевата група.

Идеята е участниците да видят един различен модел на общуване, поведение и най-вече те самите да участват в дейности, с които да придобият различни умения – социални и житейски.

Програмата предвижда извеждане на децата в различна обстановка.

Цели:

 • Изграждане на приемливо поведение чрез позитивна нагласа, чрез откриване на силните страни на основа на принципа на сътрудничеството, доверието и поощрението;
 • Опознаване и осъзнаване от децата на собствените им възможности и взимане на собствено решение за бъдещо поведение.

Задачи:

 • Изграждане на работен екип;
 • Изследване на трудностите на децата;
 • Сформиране на функционираща целева група;
 • Изграждане на умения за толерантно общуване с възрастни и връстници;
 • Изграждане на умения за работа в екип;
 • Изграждане на умения за разрешаване на конфликти и водене на дискусии;
 • Изграждане на умения за социална комуникация;
 • Развитие на индивидуални творчески способности;
 • Екологично възпитание.

Ако искате да се възползвате от тази услуга е необходимо да ни изпратите писмена заявка на имейл адрес: info@sofiamca.org.

Програмата е предназначена за групи ученици. Услугата е безплатна!

Автор: Генадий Матвеев, психолог в ПИЦ по ПН – София.