Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Услуга за социална реинтеграция

Home  >>  Услуга за социална реинтеграция

Основни цели:

 • възстановяване и развитие на социалните умения на пациентите (зависимите лица) с цел интегриране в трудовата, семейната и социалната среда;
 • изграждане на устойчиви професионални навици;
 • постепенно формиране на нова ценностна система, независима от употребата на психоактивни вещества (ПАВ).

Основни задачи:

 • започване на подходяща работа – създаване на умения за търсене на работа, информация за работното място, подготовка за явяване на интервю, съдействие при попълване на необходимите документи и други;
 • възстановяване на правата за продължаване на образованието, когато е прекъснато;
 • изграждане на умения за общуване в подходяща приятелска среда, различна от кръга на употребяващите ПАВ;
 • организиране на свободното време с полезни и стойностни занимания;
 • включване в квалификационни курсове за придобиване на обществено-значими умения.

Услуги:

 • Посредничество между пациента и институциите – социални, здравни, правни и други и помощ при настаняване в лечебни и рехабилитационни програми;
 • Разясняване правата и задълженията на пациентите, свързани с издадените нормативни документи при избор на личен лекар, възстановяване на здравноосигурителния статус, получаване на социални помощи, регистрация в бюрата по труда, трудоустрояване на лица с намалена работоспособност и други;
 • Креативни дейности за свободно време, културни мероприятия, спортни дейности;
 • Работа с родители, попечители или други оправомощени от закона лица;
 • Индивидуално и семейно консултиране;
 • Трудова заетост;
 • Образователно-информационни дейности и семинари.

Ако искате да се възползвате от тази услуга е необходимо да ни изпратите писмена заявка на имейл адрес: ppetrova@sofiamca.org/ info@sofiamca.org или да се обадите на тел: 0888855024.

Автор: Пламенка Петрова, социален работник в ПИЦ по ПН – София, ръководител на отдел „Първичен контакт и социална дейност“.