Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

„Кодово име „Живот“

Home  >>  За нас  >>  Програми и услуги  >>  „Кодово име „Живот“

Дългосрочна цел на програмата: предотвратяване употребата на ПАВ.

Краткосрочна цел на програмата: засилване на защитните и намаляване на рисковите фактори, свързани с употребата на ПАВ.

Крайна целева група: ученици от 5 до 7 клас.

Време и място на провеждане: час на класа-5 последователни занятия, в училище.

Междинна целева група: родители, учители и медицински сестри.

Време и място на провеждане: вечерни часове-2 занятия, в училище.

Основни задачи:

 • Изграждане на социални и лични умения.
 • Промяна на нагласите по отношение на  собственото здраве и утвърждаване на здравословен начин на живот.
 • Повишаване на информираността относно причините, видовете и последиците от рисково поведение.

Дейности: 

 • Изработване на материали за прилагане на програмата.
 • Формиране на екипи по места.
 • Обучение на екипите
 • Провеждане на 5 срещи с ученици за учебната година.
 • Провеждане на 2 срещи с родители за една учебна година.
 • Провеждане на една среща с класните ръководители и една среща с директорите на училищата.
 • Провеждане на екипни срещи.
 • Реализиране на инициативи.