ПЪРВИЧЕН КОНТАКТ И КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ

            Първичен контакт

При първичния контакт се осигурява достъп, информация и консултация за пациенти /клиенти, родители, близки, представители на заинтересовани ведомства и организации по въпроси свързани с употребата на психоактивни вещества.

Извънболнично психиатрично консултиране

Основната цел на доклиничното психиатрично консултиране е овладяване и прекратяване на употребата на психоактивни вещества/ПАВ/, включително с медикаментозни средства и постигане на медицинска стабилизация при пациенти с вредна употреба или зависимост към ПАВ.

Психологическо консултиране

Основните принципи на психологическото консултиране са доброволност и конфиденциалност. Всеки пациент може да ползва различни психологически услуги в зависимост от неговата мотивация, заявката и готовността му. В процеса на консултиране се поставят цели, осъществяването на които дава възможност на пациента да премине към следващ етап от лечението. Програмата изисква минимум 6 месеца участие с цел стабилизиране на поведението без употреба на наркотици и/или алкохол.

Консултиране на пациенти – елементи 

 • Мотивационно интервюиране
 • Психологическа подкрепа по време на детоксификация
 • Стабилизиране на състоянието на пациента след детоксификация
 • Превенция на рецидив.

 

Консултиране на близки на пациента 

Консултирането е насочено към семейство, партньор, работодател и др., когато зависимият не е мотивиран за лечение и все още не участва в доклинична или клинична програма.

 • Информация относно проблема наркомании, психоактивни вещества, признаци на употреба, злоупотреба и зависимост.
 • Информация относно видове услуги в Центъра, в София, страната и чужбина.
 • Консултиране относно поведението на близките към употребяващия, как да се окаже подкрепа.
 • Консултиране на близки за мотивиране на употребяващия да потърси специализирана помощ.
 • Изграждане на адекватни стратегии на поведение спрямо употребяващия.

 

Консултиране на семейството на пациента 

Психологическа работа, насочена към семейство, когато зависимият е включен в лечебна програма. Целта е да се оползотворят ресурсите на системата, в която функционира пациентът.

 • Информация относно видовете услуги в Центъра, в София, страната и чужбина.
 • Посредничество в конфликтни ситуации.
 • Консултиране относно поведението на близките към употребяващия да потърси специализирана помощ.
 • Изграждане на адекватни стратегии на поведение спрямо употребяващия.
 • Изграждане на умения за партниране на зависимия по време на различните етапи на лечението и последващата ремисия.

Социални дейности

Социалните дейности са насочени към  подобряване социалното функциониране, изграждане на нови нaгласи, ценности и социални умения, необходими за преодоляване на социалната изолация и пълноценното интегриране в обществото на тези лица обект на програмите в  центъра /ПИЦ по ПН-СО/.

Информиране и социално консултиране

Социалният работник осъществява консултиране, информиране и социално фасилитиране с клиенти/пациенти, близките и техните родители свързани със: Личните документи; Избор на личен лекар и стоматолог; Здравнооситурителния статус; Семейни помощи за деца; Медицинска експертиза на работоспособността; Критерии, процедури и необходими документи за включване в Националната програма за антивирусно лечение на хронични вирусни хепатити и цирози; Търсене на работа; Професионално обучение и квалификация; Продължаване на образованието; и др.

Социалният работник посредничи между пациента и институциите – социални, здравни, трудови, правни и други, помага при настаняване в лечебни и рехабилитационни програми.
Анкета
Ако вие или ваш близък употребявате алкохол или наркотични вещества, към кого бихте се обърнали за помощ?

Към частен терапевт 
Към специалисти от Столичния превантивен център по наркомании /ПИЦ по ПН/  
Мога да се справя сам 
Новини
Тренинг-семинар „Прилагане на програма „Избирам себе си”
Между  02 – 06.10.2017г., в Дневен консултативен център за деца, юноши и родители към ПИЦ по ПН – София се състоя тренинг-семинар „Прилагане на програма „Избирам себе си” в 6-ти клас”. Участие взеха училищни психолози/педагогически съветници от столичните училища: 1.СУ, 26.СУ, 73.СУ, 74.СУ, 78.СУ, 79.СУ, 107.ОУ, които подкрепят политиката ... още »