Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

За учители

Home  >>  Добре дошли!  >>  За учители

Ако смятате, че ваш ученик употребява някакво психоактивно вещество и не знаете как да реагирате е добре да се съобразите с установения ред във вашето училище. На първо място е добре да разберете каква нагласа имате и ако е нужно да я промените. За да се случи това трябва да си отговорите на някои въпроси.

Какво искам?

Какво ме притеснява повече – поведението му/й в час или това че се друса/пуши/пие?

Какво трябва да направя за да се случи, това което искам?

Кое е по силите ми да направя?

След като сте изяснили позициите си, изговорете нещата с училищния психолог, а после с родителите. Как да стане това? Без обвинения. Без нападки. Сломете съпротивите им като им покажете, че се интересувате от тяхното дете и сте техен партньор, в това което ги е сполетяло, а не техен враг. Никой не се е родил научен. В тази среща е добре като хора загрижени за едно и също нещо, а именно здравето на ученика, да договорите конкретни мерки за справяне със ситуацията. Училищния психолог не може да направи скрининг на тежестта на употребата, но може да насочи родителите към Дневен консултативен център за деца, юноши и родители, който работи с проблемите на употребата на и зависимостта от психоактивни вещества. Може да мотивира родителите и ученика за промяна. Където няма училищен психолог можете да говорите и с педагогическия съветник.

Ако искате да работите групово и дългосрочно с учениците и техните родители по превенция на употребата на психоактивни вещества можете да се запознаете с програмите, които Центъра изпълнява.

„Кодово име „Живот” – Национална програма за ученици в прогимназия, родители, медицински сестри и педагогически кадри

„От връстници за връстници” – Национална програма за ученици в гимназия, родители и учители

„Избирам себе си” – за ученици в прогимназия, родители и учители 

„Връстници срещу дрогата” – за ученици в гимназия, родители и учители 

„Превенция и социални дейности срещу употреба на наркотични вещества с деца в риск настанени в институции, и маргинализирани младежи от етническите малцинства”